ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie van Amazing Lashes and more en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


 


2. Inspanningen salon


De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


 


3. Afspraken


De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Amazing Lashes and more melden.


Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.


Bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Amazing Lashes and more de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.


Bij overmacht ;  omstandigheid waar je niets aan kunt doen, waardoor je niet in staat bent te komen, telefonisch contact opnemen met de salon.Niet via mail , sms of whats app !!


Indien er herhaaldelijk wordt afgezegd of niet komen opdagen voor een afspraak zonder bericht en/of opgave van redenen mag Amazing Lashes and more de toegang tot de salon ontzeggen.


 


4. Betaling


De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.


Amazing Lashes and more geeft geen geld terug als u niet tevreden bent met de behandeling , maar komt met een alternatieve oplossing .Dit geldt niet als u mijn advies niet heeft opgevolgd.


Betalingen in termijnen of achteraf is niet mogelijk, mits anders is vermeld.


Een betaling van een niet nagekomen afspraak dient binnen 10 dagen betaald te worden, bij een te late betaling worden geplande afspraken uit de agenda verwijderd en is een nieuwe afspraak maken niet meer mogelijk.


 


5. Persoonsgegevens & privacy


De cliënt voorziet de salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Amazing Lashes and more aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


 


6. Geheimhouding


Amazing Lashes and more is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de styliste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


 


7. Aansprakelijkheid


De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de styliste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.


 


8. Garantie


De salon geeft de cliënt 2 dagen garantie op de behandeling.. Deze garantie vervalt indien:


- De cliënt andere producten dan de door de styliste geadviseerde producten heeft gebruikt


- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd


 


De garantie voor wimperextensions vervalt indien:


- De cliënt de wimpers heeft laten onderhouden of opvullen door een andere wimpersalon


- De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of  in de ogen heeft gewreven


- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. (de garantie vervalt  indien de wimpers niet gereinigd worden met de geadviseerde foam)


- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


- De cliënt make-up en/of mascara heeft gebruikt op de wimperextensions


 


 


9. Beschadiging & diefstal


De salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.


 


10. Klachten


Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden..


De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.


 


11. Behoorlijk gedrag


De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.


 


12. Salonregels


-Voor het plaatsen van wimperextensions hanteert  Amazing Lashes and more een minimale leeftijd van 16 jaar. Uitzonderingen worden gemaakt,  indien toestemming van de ouders/gezag hebbende


- Gelieve geen  kinderen en/of huisdieren meenemen naar uw afspraak


- Iedere behandeling gaat volgens afspraak


- Gelieve geen andere personen meenemen naar de afspraak, gezien ik geen wachtruimte heb. Uitzonderingen in overleg.

 


13. Recht


Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

WHAT PEOPLE SAY